תקנון הצטרפות להגרלה שמלות כלה 2017

1. אדם המצטרף ל״הגרלה״ שמלות כלה בתפירה אישית 2017, מקבל על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההגרלה מתקיימת על ידי ״הנהלת הסטודיו״ וויט רוז שמלות כלה בבאר-שבע, שמנהלים את ״האתר״ Whiterose.co.il
ו״דף הפייסבוק״ White Rose שמלות כלה. השימוש בלשון זכר לצורך נוחויות בלבד ומתייחס גם לנקבה.

2. השתתפות בהגרלה מותנית בעמידה בתנאי הכניסה שהוגדרו בפוסט ההגרלה בדף הפייסבוק של White Rose שמלות כלה.
כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף להגרלה בתנאי שיעמוד בכל תנאי הכניסה במלואם. ״משתתף״ הינו אדם שעמד בכל תנאי ההצטרפות להגרלה. עמידה חלקית בתנאי ההצטרפות לא תאפשר השתתפות בה.
לכל משתתף בהגרלה יינתן מספר, המספר הינו אישי ולא ניתן להעברה. המספר יינתן בתגובה אישית לתגובתו בדף הפייסבוק.

 

3. תקופת הצטרפות להגרלה הינה בין 20.12.2017 -3.12.2017, לא יוכל אדם להצטרף להגרלה לאחר 23:59 ביום 20.12.2017.
ההגרלה תתקיים ביום 21.12.2017 בין המשתתפים שעמדו בתנאי ההצטרפות במלואם.

4. הנהלת הסטודיו רשאית שלא לאשר השתתפות אדם להגרלה ו/או לפסול זכייתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הנהלת הסטודיו רשאית להפסיק ו/או לשנות מעת לעת את תנאי ההגרלה או כל חלק מהן לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הנהלת הסטודיו רשאית לשנות בכל עת את הוראות התקנון זה או כל חלק מהן לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי להודיע
על כך מראש.

5. ״הזוכה״- משתתף שמספרו יעלה בתוצאות ההגרלה. התוצאות יהיו סופיות ולא ניתנות לערעורהזכייה הינה אישית ולא ניתנת להעברה לאדם אחר. הודעה על הזכייה תפורסם בדף הפייסבוק, וכן תישלח לזוכה הודעה אישית בפייסבוק.
 מימוש הזכייה עד חצי שנה מהכרזת הזוכים. לא תינתן אפשרות למימוש הפרס לאחר 21.05.2018.

6. ״הפרס״- הנחה לתפירה אישית של שמלת כלה ממחיר המחירון של וויט רוז שמלות כלה. אין אפשרות לקבל תמורה כספית או שוות ערך עבור הפרס. ההנחה הינה בלעדית עבור שמלת כלה בתפירה אישית בלבד ולא על אביזרים נילווים או שירותים.
פרס ראשון - 50% הנחה ממחיר המחירון עבור רכישת תפירת אישית של שמלת כלה. כמות:1.
פרס שני - 30% הנחה ממחיר המחירון עבור רכישת תפירת אישית של שמלת כלה. כמות:1.
פרס שלישי - 20% הנחה ממחיר המחירון עבור רכישת תפירת אישית של שמלת כלה. כמות:1.

 

7. מחיר מחירון שמלת בתפירה אישית: 3500 ש״ח.
מחיר המחירון הינו בהנחה שעלות הבדים עד 500 ש״ח. במידה ועלות הבדים גבוהה מ-500 ש״ח הזוכה ידרש להוסיף את ההפרש העלויות. דוגמא: עבור שמלת כלה שעלות הבדים הינה 800 ש״ח, תידרש הוספה של 300 ש״ח.

8. ההשתתפות בהגרלה תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו לרבות שמו, עיר מגוריו, תמונת פרופיל הפייסבוק וכן תמונות במהלך המדידות, תמונות השמלה, תמונות החתונה שיצלומו על ידי הסטודיו או ימסרו על ידי הזוכה. סטודיו שמלות כלה וויט רוז תוכל לעשות שימוש בתמונות אילו בפירסומים השונים ללא הגבלה ובכל זמן.


9. השתתפות בהגרלה תחשב להסכמת הזוכה כי מקבל על עצמו את לוחות הזמנים שיקבעו על ידי הסטודיו לתפירה השמלה.
על הזוכה להגיע לסטודיו וויט רוז שמלות כלה בבאר שבע למדידות ולחתימה על הזמנת עבודה. רק לאחר הזמנת עבודה חתומה וקבלת מקדמה על סך 500 ש״ח תחל תפירת השמלה. זמן עבודה מינימלי לתפירת השמלה הינו 25 ימי עבודה.

10. השתתפות בהגרלה תחשב להסכמת הזוכה כי במעמד מסירת השמלה תשולם יתרת הסכום.